BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Międzyszkolny Konkurs Historyczny: Polska – nasza Niepodległa

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Polska – nasza Niepodległa” dla uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie,

Stowarzyszenie „Zawsze z Ludźmi”

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie

 

 

Termin konkursu: 15.11.2018r. godz. 9.00 (dla uczestników testu historycznego) godz. 11.00 (dla wszystkich laureatów)

 

Cele konkursu:

 

 1. Cel główny:

Celem konkursu historycznego „Polska – nasza Niepodległa” uczczenie 100- lecia odzyskania Niepodległości oraz  jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat uwarunkowań historycznych mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny w XIX i XX wieku

 1. Cele szczegółowe:
 • krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń;
 • promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw;
 • uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności;
 • kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych państw, narodów, kultur;
 • promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny;
 • uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
 • promocja edukacji historycznej dzieci i młodzieży;
 • poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa;
 • promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski

 

 1. Zakres tematyczny Konkursu

Konkurs obejmuje okres XIX i XX wieku, czyli czas walki Polaków o niepodległość oraz najważniejsze wydarzenia XX wieku.

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej zainteresowanych historią Polski
 2. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
 • etap pierwszy – organizowany na poziomie szkół, które zgłosiły udział;
 • etap drugi – finałowy, organizowany w siedzibie Organizatora.

 

 1. Formy udziału uczniów w konkursie:

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących formach konkursowych:

6.1. Praca plastyczna (kategoria: Plakat i Rysunek dla uczniów klas I- III)nt. „Wybitni bohaterowie i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu polskiego”.

 • praca plastyczna (format od A4 do A3), wykonana dowolną techniką (plakat, rysunek, praca malarska, wykonana ołówkiem, węglem, wyklejanka i inne, z wyjątkiem prac z plasteliny, koralików, zapałek i innych odklejających się i brudzących materiałów).
 • praca może zawierać portret, sceny bitewne lub inną tematykę, która mieści się w ramach chronologicznych konkursu, a także fragmenty tekstu, biografie, dokumenty i inne informacje.
 • Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 3 najlepsze podpisane prace plastyczne. Do pracy plastycznej i zgłoszenia powinna być dołączona także metryczka.

6.2.Prezentacja multimedialna/ grafika komputerowa dla uczniów klas IV – VI i VII-VIII : „Wybitni bohaterowie w moim regionie i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu polskiego”.

 • Uczniowie wykonują prezentację złożoną maks. z 20 slajdów (min 10 slajdów) w programie Microsoft Office Power Point, Prezi lub innym, pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne. Prezentacja powinna dotyczyć konkretnego tematu, który stanowi jedność tematyczną, zgodną z założeniami Konkursu, np.: wydarzenia związane z walką Polaków o niepodległość, udziałem w I i II wojnie światowej: przebieg wybranej bitwy, kampanii itp.; może to być także biogram osoby/osób, która/e miały swoje zasługi dla Polski oraz regionu, z którego pochodzi uczeń; działalność organizacji konspiracyjnych itp. Praca powinna zawierać zwartą informację merytoryczną (nie powinna to być praca nieprzedstawiająca ciągu przyczynowo – skutkowego). W prezentacji powinny znaleźć się: krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki; prezentację mogą wzbogacać także: film, dźwięk, muzyka, piosenka. Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość o przestrzeganie praw autorskich do wykorzystanych w prezentacji materiałów. Dlatego też na końcu prezentacji lub na poszczególnych slajdach powinna być zamieszczona pełna notka bibliograficzna dotycząca prezentowanych treści wg przyjętego powszechnie schematu bibliografii (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, rok wydania, strona/y; jeżeli jest to strona www, należy podać adres tej strony; jeżeli są to materiały rodzinne to także proszę to zaznaczyć w bibliografii).
 • Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 3 najlepsze podpisane prezentacje multimedialne na płycie CD lub DVD. Do pracy i zgłoszenia powinna być dołączona także metryczka
  • Praca plastyczna dla uczniów klas IV -VI( kategoria: Tematem pracy powinna być ujęta w ramy plastyczne w postaci komiksu idea oraz samodzielna interpretacja dotycząca współczesnego rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw i uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
  • praca plastyczna (format od A4 do A3), wykonana dowolną techniką (rysunek, praca wykonana ołówkiem, kredkami lub pastelami z wyjątkiem prac z plasteliny, koralików, zapałek i innych odklejających się i brudzących materiałów).
  • praca może zawierać portret, sceny bitewne lub inną tematykę, która mieści się w ramach chronologicznych konkursu, a także fragmenty tekstu, biografie, dokumenty i inne informacje.
  • Uczestnicy konkursu przygotowują kartkę komiksu składającego sięz 4 – 6 okienek z tekstem wpisanym w chmurki.

 

 • Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 3 najlepsze podpisane prace plastyczne. Do pracy plastycznej i zgłoszenia powinna być dołączona także metryczka.

 

 • Test wiedzy” klasy VII- VIII z zakresu objętego tematyką konkursu – „Osoby i wydarzenia, które ukształtowały Polskę w XIX i XX wieku”

W rywalizacji biorą udział 3-osobowe delegacjeuczniów klas VII-VIII

Szkoły przysyłają  zgłoszenia 3 osobowego zespołu do 5 listopada. „Test wiedzy” odbędzie się w siedzibie organizatora 15.11.2019r. Czas rozwiązywania „Testu wiedzy” – 60 min. Test rozpoczyna się o godzinie – 9.00 i trwa do godz. 10.00. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, ocenianych w skali: 0 – 5 punktów. Po zakończeniu rozwiązywania Testu członkowie Komisji Konkursowej zbierają testy od uczniów, a następnie są one sprawdzane wg modelu odpowiedzi przygotowanego przez Komisję Konkursową. Po sprawdzeniu wszystkich prac sporządzana jest lista uczniów wg ilości uzyskanych przez nich punktów. Komisja Konkursowa po zakończeniu swoich prac sporządza  Protokół wraz z pełną listą uczestników i uzyskanymi przez zespoły punktami oraz Testy uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów.

 1. Prawa autorskie do wykonanych przez uczniów prac.
 • Organizator nie odsyła prac uczniów przesłanych na Konkurs i nie wysyła nagród drogą pocztową.
 • Prace uczniów i nagrody/wyróżnienia należy odbierać osobiście w dniu finału lub do końca danego roku szkolnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 • Autorzy zachowują pełne prawo do samodzielnej publikacji prac konkursowych pod warunkiem podania, że praca została wykonana na Konkurs Historyczny „Polska – nasza Niepodległa”
 • Dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów są chronione zgodnie z ustawą z 29 X 1997 roku o ochronie danych osobowych i RODO.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na wykorzystanie i publikację pracy, wizerunku i nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.
 • Organizatorzy zastrzegają możliwość wykorzystania prac i ich publikacji w celach naukowych, edukacyjnych, promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.
 1. Przebieg Konkursu:
  • pierwszy etap konkursu odbywa się na terenie szkoły, której uczniami są uczestnicy
  • etap finałowy w siedzibie Organizatora Konkursu.
  • Po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej formy udziału uczniów i typu szkoły oddzielnie. Możliwe jest przyznanie miejsc ex aequo, wyróżnień lub nieprzyznanie nagród w niektórych kategoriach
  • Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  • Komisja Główna powiadamia mailem lub telefonicznie szkoły, których uczniowie zostali zwycięzcami konkursu lub otrzymali wyróżnienie, ale bez podania konkretnego miejsca. Taka informacja zostanie przedstawiona dopiero na gali finałowej w siedzibie Organizatora. Nie powiadamiamy szkół, które nie uzyskały żadnych nagród.

 

Na autorów najlepszych prac czekają bardzo atrakcyjne nagrody!!!

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie zaświadczeń, nagród i wyróżnień odbędzie się 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00

Prace Laureatów I miejsc w konkursie zostaną oficjalnie przesłane przez organizatorów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę

 

Uwaga !
Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników i osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

 

Termin nadsyłania prac plastycznych i zgłoszeń do konkursu „Test wiedzy” upływa 5 XI 2018r.

Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatorów:

mgr Izabela Marlena Hadaś – hadas@sp38.czest.pl (Prezentacje multimedialne i prezentacje oraz prace plastyczne klas I- III)

mgr Przemysław Lenart – lenart@sp38.czest.pl („Test Wiedzy”)

mgr Izabela Grzyb – iza.grzyb@wp.pl (Prace Plastyczne klas IV – VI)