BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

EDU-AKCJA – AKTUALIZACJA HARMONOGRAM

EDU-AKCJA WSPARCIEM DLA UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa bierze udział w pilotażowym programie zajęć wyrównawczych, realizowanych w 8 częstochowskich podstawówkach. EDU-AKCJA, jak sama nazwa wskazuje, służy uzupełnieniu braków wśród dzieci, które w czasie pandemii mają problemy w nauce.

Celem programu EDU-AKCJA – to wiem, to rozumiem, to umiem jest m.in. przeciwdziałanie negatywnym społecznym skutkom pandemii, a co za tym idzie, wsparcie tych uczniów, którzy nie radzą sobie w zadowalający sposób z opanowaniem wymaganych wiadomości i umiejętności. W ramach przedsięwzięcia, w 8 częstochowskich podstawówkach będą prowadzone w 8-osobowych grupach cykliczne zajęcia wyrównawcze dla dzieci z klas I-VIII.

Całość rozpocznie się 15 października i potrwa do 19 grudnia. Koszty realizacji programu zostaną pokryte z budżetu miasta.

Program EDU-AKCJA jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez dyrektorów i nauczycieli potrzeby edukacyjne dzieci. Jego realizacja ma pomóc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej. Miasto Częstochowa, jako organ prowadzący, chce zapewnić lepsze warunki do nadrobienia braków uczniom potrzebującym takiego wsparcia oraz stworzyć przyjazną, bezpieczną atmosferę na zajęciach.