BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Mój przyjaciel pies

                                                           
REGULAMIN KONKURSU


Cele konkursu

  1. zachęcenie młodzieży do prezentowania własnej twórczości, 
  2. popularyzowanie twórczości plastycznej i literackiej, 
  3. rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
  4. pobudzanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu,
  5. popularyzacja technik plastycznych  jako środka wypowiedzi plastycznej,
  6. uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.