BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Zdalne nauczanie.

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 38 odbywa się na następujących zasadach:

1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej zgodnie z tygodniowym planem lekcji dla poszczególnych oddziałów, równomiernego obciążenia zajęciami w danym dniu oraz dostosowaniem sposobu i metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia
2. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą przy użyciu programu G-Suite (Classroom i Meet).
3. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z planem lekcyjnym gdzie w wymiarze 30 min przeprowadzona jest konferencja online przez aplikację Meet, zaś pozostałe 15 minut jest do pracy własnej ucznia lub do konsultacji z nauczycielem.
4. Każdy uczeń ma przypisane własne konto w domenie sp38.czest.pl, którego używa do nauki zdalnej. W przypadku braku dostępu, uczniowie lub opiekunowie kontaktują się z nauczycielem informatyki danej klasy lub wychowawcą.
5. Konsultacje nauczycieli będą odbywać się zgodnie z harmonogramem, umieszczonym na stronie szkoły
6. Wszystkie zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas 1-8 odbywają się również w sposób zdalny.
7. Nauczanie indywidualne odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem (jest też możliwość włączenia ucznia do klasy przy nauczaniu zdalnym)
8. Praca uczniów w zdalnym nauczaniu powinna być na bieżąco monitorowana oraz weryfikowana
9. Nauczyciele na bieżąco dokumentują realizację jednostek lekcyjnych w dzienniku elektronicznym
10. Uczniowie powinni mieć możliwość poprawy ocen

Instrukcja dołączania do zajęć przy pomocy kodu