BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Odkryj w sobie talent! – proces rekrutacyjny

Posłuchaj artykułu

 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!” 

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,  kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 12 DO 29 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie. Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.