BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Odkryj w sobie talent!

Posłuchaj artykułu

Projekt pn. „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

            w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz poszerzenie bazy dydaktycznej w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

Wsparciem objętych zostanie łącznie 1 508 uczniów/uczennic (718K i 790M) z  35 szkół podstawowych, w tym 966 uczniów/uczennic zdolnych (486K i 480M) i 145 uczniów/uczennic (54K i 91M) z niepełnosprawnościami oraz  35 nauczycieli/nauczycielek (33K i 2M).

Szkoły biorące udział w projekcie to: SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22, SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w  ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP50 w ZSP4.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 1. Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych,
 2. Warsztaty oparte na metodzie eksperymentu,
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – zajęcia dla uczniów/uczennic zdolnych,
 4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – zajęcia dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami.

W projekcie zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

 1. Wskaźniki produktu
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 35 os.(23K i 2M),
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 30 szkół,
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
  w programie – 14 szkół,
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 1 508 os. (718K i 790M);
 1. Wskaźniki rezultatu
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 30 szkół,
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 30 os. (29K i 1M),
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 14 szkół,
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 282 os. (610K i 672M).

Całkowita wartość projektu to: 4 685 250,65zł, w tym  90% dofinansowania –

4 216 725,58i  10% wkładu własnego – 468 525,07 zł.

Zespół Projektowy:

Renata Michalik-Patrzykont – Koordynatorka Projektu

Urząd Miasta Częstochowy

Śląska 11/13, pokój 305
tel.: 34 37 07 575
rmichalik@czestochowa.um.gov.pl

Magdalena Cierpiał – Asystentka Koordynatorki Projektu

Urząd Miasta Częstochowy

Waszyngtona 5, pokój 113

tel.: 34 37 07 799

macierpial@czestochowa.um.gov.pl

Anna Haręza-Woźniak – Specjalistka ds. Rozliczeń

Urząd Miasta Częstochowy

Śląska 11/13, pokój 321

tel.: 34 37 07 522

ahareza-wozniak@czestochowa.um.gov.pl