BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Terminarz spotkań z rodzicami i opiekunami 2018/2019

Lp. Termin Treść
1. 19.09.2018

klasy II – III (środa)

20.09.2018 r.

klasy IV – VIII (czwartek)

20.09.2018r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu , profilaktyczno-wychowawczego.

2. 02.10.2018 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. 06.11.2018 r. Konsultacje indywidualne z rodzicami
4. 12.12.2018 

Klasy I – III (środa)

13.12.2018

Klasy IV -VIII (czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów
o propozycjach ocen na I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
5 06.02.2019 

Klasy I – III (środa)

07.02.2019

Klasy IV -VIII(czwartek)

Wywiadówki-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów  w

I semestrze roku szkolnego. 2018/2019

6. 07.03.2019 Zebranie rodziców klas VIII – organizacja egzaminu ósmoklasisty , rekrutacja do szkół średnich.
7. 02.04.2019 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
8. 08.05.2019 r.

Klasy I – III ( środa)

09.05.2019

Klasy IV -VIII (czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
9. 05.06.2019 r.

28.05.2019 r.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Skip to content