BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Terminarz spotkań z rodzicami

 

Lp. Termin Treść
1. 20.09.2017

klasy I – III (środa)

21.09.2017r.

klasy IV – VII (czwartek)

26.09.2017r

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu , profilaktyczno-wychowawczego.

2. 03.10.2017 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
3. 22.11.2017 (środa)

Klasy I – III

23.11.2017

Klasy IV -VII (czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I semestr oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.
4. 05.12.2017 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
  09.01.2018 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
5. 24.01.2018 (środa)

Klasy I – III

25.01.2018

Klasy IV -VII (czwartek)

Wywiadówki-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów  w I semestrze roku szkolnego. 2017/2018

 

6. 06.03.2018 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
7. 10.04.2018 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
8. 16.05.2018

Klasy I – III

I oddz. prze. (środa)

17.05.2018

Klasy IV -VII (czwartek)

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
9. 05.06.2018 Konsultacje indywidualne z rodzicami.