BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – nr 1” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny. 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 147 uczniów/uczennic (77K i 70M) uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa w okresie od 01.07.2022 r. do 31.03.2023 r., poprzez realizację zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów/uczennic ukraińskich, zatrudnienie asystentów międzykulturowych, zakup sprzętu ICT, zakup pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal, z których będą korzystać uczniowie/uczennice pochodzący/e z Ukrainy. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2022/2023. 

·      Ogłoszenie o naborze do projektu,

·      Regulamin rekrutacji,

·      Zal_1_formularz zgłoszeniowy,

·      Zal_2_oświadczenie uczestnika projektu,

·      Zal_3_deklarację uczestnictwa.