BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. Sikorskiego 56

Zasady rekrutacji do świetlicy 2020/2021

Świetlica

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 38 w roku szkolnym 2020/2021

 Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców,  prawnych opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisje Kwalifikacyjną.    Każdy z rodziców/prawnych opiekunów/ chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (prosimy o wydrukowanie na jednej kartce dwustronnie)

Klauzula informacyjna

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać do sekretariatu szkoły w terminie do dn. 30.07.2020 r.

Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce aktualności

W dn. 27 sierpnia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, która rozpatrzy wnioski złożone przez rodziców/prawnych opiekunów/.

Informacja o wynikach posiedzenia Komisji dostępna będzie u nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski:

  • terminowe złożenie wymaganych dokumentów,
  • dzieci z klas I-III, (w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV) – dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo, – dzieci, których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo.
  • dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • dzieci z rodzin zastępczych,

Komisja kwalifikacyjna:

  • wicedyrektor,
  • pedagog
  • wychowawcy świetlicy.