BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej SP 38

Posłuchaj artykułu

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej SP 38

Przed upływem ustalonej przez bibliotekę daty zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki: usunąć wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte lub wypadające kartki oraz usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki). Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie,zgniecenie lub połamanie)płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników przez ucznia, rodzic/ opiekun jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu podręczników. Wpłaty za zniszczone, zagubione lub niezwrócone podręczniki dokonuje rodzic/opiekun ucznia na konto:

City Handlowy

30 1030 1104 0000 0000 9316 0000

 

W treści przelewu należy wpisać: „Wpłata za zniszczone/zagubione podręczniki do klasy ….”(podając imię i nazwisko ucznia).