BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa

Nasza szkoła w roku 2023 z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

  #Aktywnatablica  to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu #Aktywnatablica   będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach realizacji Programu  #Aktywnatablica  szkoła otrzymane programem wsparcie przeznaczyła na zakup:

 • dwóch dotykowych monitorów interaktywnych, (wkład własny finansowany przez Gminę Miasto Częstochowa)
 • komputera stacjonarnego,
 • pomocy dydaktycznych do terapii  dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD),  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 • pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych,
 • pomocy dydaktyczne do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania między innymi następujących zadań:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest pan Rafał Krzypkowski