BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Zasady rekrutacji do świetlicy 2023/2024

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 38 w roku szkolnym 2023/2024

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców,  prawnych opiekunów i po pozytywnym zatwierdzeniu przez Komisje Kwalifikacyjną.

Każdy z rodziców/prawnych opiekunów/ chcąc by dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej zobowiązany jest do złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (prosimy o wydrukowanie na jednej kartce dwustronnie).

W przypadku upoważnienia osób do do odbioru dziecka rodzic zobowiązany jest do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

Klauzula informacyjna

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka prosimy oddać do sekretariatu szkoły w terminie do dn. 31.07.2023 r.

W sierpniu odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, która rozpatrzy wnioski złożone przez rodziców/prawnych opiekunów/.

Informacja o wynikach posiedzenia Komisji dostępna będzie u nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski:

  • terminowe złożenie wymaganych dokumentów,
  • dzieci z klas I-III, (w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV) – dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo, – dzieci, których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo.
  • dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • dzieci z rodzin zastępczych,

Komisja kwalifikacyjna:

  • wicedyrektor,
  • pedagog
  • wychowawcy świetlicy.