BIP epuap Częstochowa 42-202 ul. gen. Władysława Sikorskiego 56

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie   

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp38.czest.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze

– są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt

– zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich

zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

– filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Ostrowski.

E-mail: ostrowski@sp38.czest.pl

Telefon: 34 506 50 06

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły

Adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

E-mail: sp38@edukacja.czestochowa.pl

Telefon: 34 5065006

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje dodatkowe:

Ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • skala szarości
  • podświetlane linki
  • odwrócone kolory
  • czytelna czcionka,
  • mapa strony.

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne od ul. Sikorskiego, pozostałe od boiska szkolnego i placu zabaw. Do trzech wejść w tym głównego prowadzą schody. Jedno wejście nie ma barier architektonicznych.

Szkoła nie posiada podjazdów dla wózków. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma też toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na niskim parterze, gdzie w czasie wyborów organizowane są pomieszczenia wyborcze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na parkingu szkolnym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku (portiernia) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego na terenie szkoły. Istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia online w godzinach 8:00-11:00 oraz 14:00-15:30 za pośrednictwem portalu migam.org